l’AGEIB es reuneix amb El Pi – Proposta per les Illes Balears

Per primera vegada un partit polític ens ha convidat a explicar les propostes professionals de l’associació.

Propostes per a la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern Balear en relació al reconeixement de la GEOLOGIA

L’AGEIB es presenta al nou executiu del Govern Balear i fa propostes en relació al reconeixement de la geologia. VEGEU LA PROPOSTA COMPLETA.

Compartim la notícia de l’ICOG (ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEÓLOGOS) sobre la competència dels geòlegs en l’àmbit de la geotèrmia somera.

Competencia profesional de los Licenciados en Geología, Grados en Geología y Grados en Ingeniería Geológica para realizar Proyectos en materia de Geotermia somera.

L’ICOG guanya el recurs contra el Consell Insular d’Eivissa per una convocatòria de creació de borsa de tècnics de medi ambient que no havia inclòs la titulació de geologia

Interpuesto recurso de alzada el pasado mes de diciembre contra el Consejo Insular de Ibiza por la convocatoria para la creación de una bolsa de técnicos de medio ambiente: https://cgeologos.es/noticia/recurso-de-alzada-contra-el-ayuntamiento-de-ibiza dónde no se contaba con los graduados en geología para dichas plazas, hoy, hemos recibido, la resolución del Consejo Insular, estimando nuestra demanda.

titulació de llicenciatura en geologia a la RLT CAIB

A l’AGEIB estem fent una revisió de la relació dels llocs de treball (RLT) de la CAIB. Esteim treballant per a fer una proposta de relació de llocs de treball específics per a la titulació de geologia, en aquells departaments o serveis on consideram que la formació en geologia aporta un coneixement imprescindible. Actualment no existeixen llocs de treball específics a la RLT.

Compartim la notícia de l’ICOG (ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEÓLOGOS) sobre la competència dels geòlegs en quan a captacions d’aigües subterrànies.

El Ilustre Colegio de Geólogos (ICOG) ha ganado otra batalla judicial. El Tribunal Supremo confirma que los geólogos son competentes para proyectos de captación de aguas (labores subterráneas de captación de aguas y maquinarias de elevación).

llei 47/2007 de 13 de desembre de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat

L’AGEIB ha instat al Govern de les Illes Balears en dues ocasions (febrer de 2015 i gener de 2016) per a que doni compliment a la llei 47/2007 de 13 de desembre de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.

el Col·legi de Geòlegs denúncia l’exclusió de la geologia a la nova llei educativa LOMCE

El Colegio de Geólogos denuncia la exclusión de la geología en la nueva ley educativa LOMCE. Se une a otras instituciones científicas como la AEPECT (Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra) y SGE (Sociedad Geologica de España) para intentar salvar la situación.

especialitat de paleontologia per a intervencions paleontològiques

L’AGEIB ha fet una sol·licitud al Consell Insular de Mallorca per a la inclusió de l’especialitat paleontologia en les convocatòries d’ajuts per a intervencions arqueològiques i/o paleontològiques a l’Illa de Mallorca.